White Resort Krynica Morska, ul. Korczaka 5, 82-120 Krynica Morska, tel. 55 246 82 39

Artykuły

Przeczytaj artykuły Krynica Morska hotele
hotel nad samym morzem
24 wrz
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

hotel nad samym morzem Gdańsk, Sopot, Gdynia

Hotel nad samym morzem

Krynica Morska hotele, przede wszystkim hotel nad samym morzem w Krynicy Morskiej.

Hotel nad samym morzem w Krynicy Morskiej na Mierzei Wiślanej blisko Gdańska  zaprasza cały rok. Przede wszystkim jesteśmy 60 m. od plaży, jest to hotel położony najbliżej morza w Krynicy Morskiej. Dlatego pokoje i apartamenty z balkonami mają widok na morze. Przede wszystkim hotel stoi w starym sosnowym lesie liczącym sobie ponad 150 lat. Cała Mierzeja Wiślana to przede wszystkim stary las, przeważnie sosnowy, tworzący Park Krajobrazowy objęty programem Natura 2000. White Resort Krynica Morska, hotel nad samym morzem.

krynica morska hotel

hotel nad samym morzem Gdańsk, Sopot, Gdynia

Obszary Natura 2000 to z pewnością najmłodsza z form ochrony przyrody, wprowadzona w 2004 r. W Polsce jako jeden z obowiązków związanych z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Przede wszystkim obszary Natura 2000 powstają we wszystkich państwach członkowskich tworząc Europejską Sieć Ekologiczną obszarów ochrony Natura 2000.

Wydaje się, ze głównym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków. Przede wszystkim gatunków uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Drugim jej celem jest ochrona różnorodności biologicznej.

Dyrektywy

Wydaje się, że podstawą funkcjonowania programu są dwie unijne dyrektywy. Są to Dyrektywa ptasia i Dyrektywa siedliskowa:

  • Dyrektywa ptasia (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. Wcześniej dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa). Przede wszystkim określa kryteria do wyznaczania ostoi dla gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem;
  • Dyrektywa siedliskowa (dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory).  Ustala zasady ochrony pozostałych gatunków zwierząt, a także roślin i siedlisk przyrodniczych oraz procedury ochrony obszarów szczególnie ważnych przyrodniczo.

W myśl wyżej wymienionych aktów prawa każdy kraj członkowski Unii Europejskiej ma obowiązek zapewnić siedliskom przyrodniczym i gatunkom wymienionym w załącznikach Dyrektywy siedliskowej i ptasiej warunki sprzyjające ochronie, lub zadbać o odtworzenie ich dobrego stanu m.in. poprzez wyznaczenie i objęcie ochroną obszarów, na których te siedliska i gatunki występują.

 Dyrektywy wyznaczają dwa typy obszarów:

  • obszary ptasie – formalnie obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO),
  • obszary siedliskowe – formalnie obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW) / specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO).

Hotel nad samym morzem Gdańsk, Sopot, Gdynia

Przede wszystkim obszary specjalnej ochrony ptaków są wyznaczane do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków. Obszary te wyznaczane są indywidualnie przez każde państwo, w oparciu o zidentyfikowane kryteria. Komisja Europejska sprawdza czy krajowa sieć obszarów uwzględnia wszystkie istotne ostoje ptaków w danym kraju.

Dlatego w przypadku specjalnych obszarów ochrony siedlisk, każde państwo członkowskie opracowuje listę leżących na jego terytorium obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym.  Odpowiadają one gatunkowo i siedliskowo wymogom zawartym w Dyrektywie siedliskowej. Po przedłożeniu listy, obszary są przyporządkowywane regionom biogeograficznym wartościowane i selekcjonowane, a następnie wartościowane. Kluczowym elementem tej procedury jest Seminarium Biogeograficzne, podczas którego ocenia się kompletność sieci dla każdego z gatunków. Następnie Komisja Europejska zatwierdza w drodze decyzji obszary jako “obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Od tego momentu uzyskują one status obszarów Natura 2000. Kraje członkowskie w ciągu 6 lat od decyzji Komisji zobowiązane są do wyznaczenia tych ostoi jako specjalne obszary ochrony.

Natura 2000

Przede wszystkim najważniejszym kryterium wyznaczania obszarów Natura 2000 są przede wszystkim wartości przyrodnicze danego terenu. Uwarunkowania społeczne i gospodarcze są analizowane i uwzględniane w procesie opracowywania planów zarządzania poszczególnymi obszarami. Dla każdego obszaru Natura 2000 opracowana jest dokumentacja, która składa się z:

  • Standardowego Formularza Danych (Standard Data Form – SDF), w którym zawarte są najważniejsze informacje o położeniu i powierzchni obszaru. Oraz  występujących typach siedlisk przyrodniczych i gatunkach „naturowych”, ich liczebności lub reprezentatywności w skali kraju, wartości przyrodniczej i zagrożeniach;
  • mapy cyfrowej w postaci wektorowej.

SDF i mapy będą aktualizowane w miarę postępu wiedzy o występowaniu zasobów przyrodniczych w obszarze Natura 2000..

Dlatego obszar Natura 2000 może obejmować część lub całość obszarów i obiektów objętych innymi formami ochrony przyrody.

Obszary Natura 2000 w województwie pomorskim

Podczas gdy aktualnie sieć Natura 2000 w woj. pomorskim obejmuje przede wszystkim 110 ostoi, położonych w 104 gminach i na przyległych wodach morskich. OSO – „obszary ptasie” to 13 obszarów, położonych w całości lub w części w granicach woj. pomorskiego o pow. 362.661 ha (19,8 % pow. województwa). Z obszarem województwa sąsiadują także 2 obszary ptasie położone wyłącznie na wodach morskich. SOO / OZW -„obszary siedliskowe” to 97 obszarów, położonych w całości lub w części w granicach woj. pomorskiego (w tym obejmujące wody morskie) o pow. 167.739 ha (9,2 % pow. województwa).

Krynica Morska Góra Pirata

wiosna krynica morska nad morzem

Hotel Krynica Morska

Krynica Morska hotel nad samym morzem.

Noclegi Krynica Morska White Resort.

Podsumowując:

Chcesz pokój nad samym morzem? Chciałbyś z pewnością pokój z balkonem i z widokiem na morze? Przede wszystkim pragniesz widzieć morze z okna swojego pokoju? Zadzwoń i zarezerwuj pokój już dziś. Krynica Morska hotel nad samym morzem

3 Responses

Leave a Reply